Mathieu Aref
Grekët që kur pushtuan vendin e Pellazgëve në shekullin VIII para Krishtit kanë bërë gjithçka për të zhdukur çdo gjurmë të qytetërimit të tyre. Sot ata po përpiqen të zhdukin çdo gjurmë të pasardhësve të tyre të vërtetë : Shqiptarëve të tanishëm që janë një e vërtetë mahnitëse të prejardhjes së tyre pellazgjike. Fatkeqësisht ata nuk ia dolën aspak mirë në krimin e tyre, sepse vetëm gjuha shqipe i mbijetoi dërrmimeve dhe mashtrimeve të tyre të shumta. Greqia duhet dënuar për “krim kundër njerëzimit” jo vetëm që ka maskuar të vërtetën e origjinës mijëvjeçare të Pellazgëve dhe pasardhësve të tyre Shqiptarët (sot ata po sulmojnë edhe heroin tonë kombëtar) dhe se ka lidhur një marrëveshje shkëmbimi me Turqinë pas Luftës së parë botërore e cila konsistonte në “lëvizjen” në Turqi të më shumë se 450.000 shqiptarë nga Epiri (Çameri), të cilët ata i konsideronin jo grek por si myslimanë të islamizuar nga Osmanët për pesë shekuj kundër afro një milion e gjysmë grekësh ortodoksë nga Anadolli, të cilët i instaluan automatikisht në Epir/Çamëri për të bërë botën të besojë se ajo nuk ishte shqiptare.
Grekët jo vetëm që tradhtuan historinë e origjinës së tyre të huaj në Evropë, por ata patën mosbesimin që të mos njihnin pohimet e autorëve grekë (arkaikë dhe klasikë) të cilët autor pohuan njëzëri se Pellazgët ishin paraardhësit e tyre të vetëm dhe jo stërgjyshërit e tyre, por ata na lanë detaje të vlefshme në shkrimet e tyre se mbretërit e parë të Athinës ishin egjiptianët (krh. Herodoti I, 56, 139, 171; VII, 204 / VIII, 44, 53; V, 65; VII, 141; II, 182 / II. , 28, 152, 165, 172.), se mbretërit ose udhëheqësit dorianë (jo populli i nënshtruar që ishte pellazgo-ilirë) ishin semitë (kananejtë alias fenikasit) detaj i konfirmuar në Bibël (1 Makabejtë XII, 1 deri në 23) dhe nga historiani Judeo-Romak Flavius Josephus (Antikitetet Judaike, libri XII – IV, 10- / Kundër Apionit, libri I, 12 – Les Belles Lettres, Paris 1972), se Iliada dhe Odisea ishin poema epike të “Pelazge” të traditës gojore”, se “Zeusi” nuk ishte grek por “Pellazg” (Iliada XVI, 233/236), se Jonianët ishin Pellazgë dygjuhësh të helenizuar, se në poemat epike (Iliada dhe Odisea) gjuha e sotme shqipe (veçanërisht dialekti verior gegë) arrin të deshifrojë shumë fjalë të onomastikës antonime (antroponime, teonime, eponime, toponime, oronime…), etj, etj !!! E gjithë kjo padyshim injorohet ose kalohet në heshtje nga Grekët.
Edhe sot luftojne kot (si Don Kishoti) per te justifikuar nje histori krejtesisht te falsifikuar dhe te manipuluar…dhe sot po pervetesojne edhe heroin tone kombetar “Gergj Kastrioti i quajtur « Skenderbeg » ndersa ne kohen e tij (shek. XV) duke rezistuar dhe mposhtur Osmanët për 25 vjet ! Përveç kësaj, Grekët kërkojnë edhe sot Shqipërinë e Jugut, të cilën e konsiderojnë si pjesë përbërëse e Epirit të Jugut që ndodhet në Greqi !? Ndërsa autori grek “Strabo” (63 p.e.s. / 23 pas Krishtit) pohoi (VII, 7, 1) më shumë se 2000 vjet më parë se as Epiri, as Maqedonia dhe as Trakia nuk ishin kurrë pjesë e Greqisë. Ishin Romakët ata që pas pushtimit të Greqisë në -146 p.e.s., integruan gjeografikisht këto tre rajone pellazgo-ilire. Edhe sot kostumi i tyre i vetëm kombëtar grek (me fustanelle) është ai i “Epirit iliro-shqiptar” që është kostumi i dytë “rajonal” në Shqipëri !!! Çfarë vogëlsie, çfarë turpi, çfarë mashtrimi !!!
Është mashtrimi më i madh në të gjithë Historinë e Njerëzimit : as egjiptianët, as fenikasit (emri i vërtetë : Kananejtë), as Asirianët, as Persianët, për të përmendur vetëm bashkëkohësit e tyre, nuk e kanë maskuar, falsifikuar ose manipuluar historinë e tyre. Ky është mashtrimi më i madh historik i gjithë njerëzimit. Jam gati të debatoj me këdo për të nxjerrë në dritë të vërtetën me prova, argumente, analiza dhe referenca të pakundërshtueshme. Kush kupton t’i vërë gishtin kokës !
Français
GEORGE KASTRIOTI dit SCANDERBEG : Héros national albanais
Les Grecs depuis qu’ils ont occupé le pays des Pélasges au 8e s avant notre ère ont tout fait pour éliminer toutes les traces de leur civilisation. Aujourd’hui ils essaient d’éliminer toutes traces de leurs vrais descendants : les Albanais actuels qui sont la plus éclatante Vérité de leur ascendance pélasgique. Malheureusement ils n’ont pas réussi tout à fait leur crime car seule la langue albanaise a survécu à leurs nombreux massacres. L’on devrait condamner la Grèce pour « crime contre l’humanité » pour avoir non seulement travesti la Vérité des origines millénaires des Pélasges et de leurs descendants albanais (aujourd’hui il s’en prennent à notre héros national) et d’avoir conclu un troc avec la Turquie après la deuxième guerre mondiale ayant consisté à « déplacer » en Turquie plus de 450.000 albanais d’Epire (Çameri) qu’il considérèrent comme musulmans islamisés par les Ottomans durant cinq siècles contre près d’un million et demi de Grecs orthodoxes d’Anatolie qu’ils ont installés d’office en Epire pour faire croire qu’il n’est pas albanais.
Non seulement les Grecs trahissent l’histoire de leurs origines étrangères à l’Europe mais ils ont la mauvaise foi de ne pas reconnaitre les affirmations des auteurs grecs (archaïques et classiques) qui ont unanimement affirmé que les Pélasges étaient leurs seuls prédécesseurs et non leurs ancêtres mais ils nous ont laissé de précieux détails dans leurs écrits comme quoi les premiers rois d’Athènes furent des Egyptiens (cf. Hérodote I, 56, 139, 171 ; VII, 204 / VIII, 44, 53 ; V, 65 ; VII, 141 ; II, 182 / II, 28, 152, 165, 172.), que les rois ou chefs Doriens (pas le peuple soumis qui était pélasgo-illyrien) furent des sémites (cananéens alias phéniciens) détail confirmé dans la Bible (1 Maccabées XII, 1 à 23) et par l’historien judéo-romain Flavius Josèphe (Antiquités judaïques, livre XII – IV, 10- / Contre Apion, livre I, 12 – Les Belles Lettres, Paris 1972), que l’Iliade et l’Odyssée furent des poèmes épiques de « tradition orale pélasgique », que « Zeus » n’était grec mais « Pélasges » (Iliade XVI, 233/236), que les Ioniens étaient des Pélasges bilingues hellénisés, que dans les poèmes épiques (Iliade et Odyssée) la langue actuelle albanaise (particulièrement le dialecte gheg du nord) arrive à décrypter de très nombreux mots de l’onomastique (anthroponymes, théonymes , éponymes, toponymes, oronymes, etc.), etc, etc !!! Tout cela est évidemment ignoré ou passé sous silence par les Grecs.
Aujourd’hui encore ils se battent en vain (comme don Quichotte) pour justifier une histoire complètement falsifiée et manipulée…et ils vont, même, s’approprier notre héros national « Georges Kastrioti dit Skanderbeg » alors qu’à son époque (15e siècle) toute l’Europe l’acclamait pour avoir résisté et vaincu les Ottomans pendant 25 ans ! En outre aujourd’hui encore les Grecs revendiquent le sud de l’Albanie qu’ils considèrent comme faisant partie intégrante de l’Epire du sud situé en Grèce !? Alors que l’auteur grec « Strabon » (63 av. J.-C / 23 après J.-C) affirmait (VII, 7, 1) il y a plus de 2000 ans que ni l’Épire, ni la Macédoine, ni la Thrace n’ont jamais fait partie de la Grèce. Ce sont les Romains qui, après leur conquête de la Grèce en -146 avant notre ère, ont intégré géographiquement ces trois régions pélasgo-illyrienne. Même aujourd’hui leur seul costume national grec (en fustanelle) est celui des « Epirote illyro-albanais » qui lui est le deuxième costume « régional » d’Albanie !!! Quelle mesquinerie, quelle honte, quelle rouerie !!!
C’est la plus grande supercherie de toute l’Histoire de l’Humanité : ni les égyptiens, ni les Phéniciens (nom véritable : cananéens), ni les Assyriens, ni les Perses pour ne citer que leurs contemporains n’ont travesti, falsifié ou manipulé leur propre histoire. C’est la plus grande supercherie historique de toute l’Humanité. Je suis prêt à débattre avec n’importe qui pour faire éclater la vérité avec des preuves, des arguments, des analyses et des références irréfutables. A bon entendeur salut !
Në foto libri i historianët françës Jacques de Laverdin (zhak de laverdën) i publikuar në vitin 1576 : Perse ky historian françës nuk tha që Kastrioti ishte grek por SHQIPTAR. Si dhë arkivat e Vatikanit flasin për një Gjergj Kastriot i quajtur Skenderbeg : SHQIPTAR…jo grek…si dhe arkivat osmane flasin për në SKENDERBE ARNAUT ! Mashtrimi dhe gënjeshrat greke janë të dukshme, të tepruara si edhe të dënuëshme. Në foto edhe piktura ime e realizuar në 1957 / Kairo.
TITULLI i librit : HISTORIA e Gjergj Kastriotit i quajtur Skenderbe, mbret i Shqipërisë, botuar në vitin 1576.