Shqipe Hoxha

Vepra e Marie Wortley – Montagu, “Letters and Works”

Thuhet se në kohët e vjetra “… shqiptarët i kushtuan perëndisë së muzikës qytetin e Apolonisë” dhe se akoma “…banorët e atyre viseve mbajnë emrin Myzeqarë”.
Edhe më tej gojëdhëna të ndyshme për mitizimin e muzikës nga ilirët na janë bërë të njohura prej autorëve të antikitetit.
Autorët shqiptarë dhe të huaj të cilët kanë përmendur në veprat e tyre (të botuara brenda apo jashtë Shqipërisë), fenomenin e polifonisë popullore, si dhe të gjitha ato kujtime, vizita dhe përshtypje për Shqipërinë, së bashku me krijimtarinë poetike folklorike gojore, një pjesë e madhe e së cilës lidhet me këndimin polifonik edhe sot e kësaj dite.
Shqipëria mesjetare kish një pamje të një vendi të ashpër malor, të një zone tipike “strehimi e reliktesh”, ku ruheshin tipare arkaike të kulturës lëndore e shpirtërore e të organizimit shoqëror”.

Kemi një fjali të vetme të shkëputur nga vepra e Marie Wortley- Montagu, “Letters and Works”, në të cilën ajo pas vizitës në Shqipëri më 1817, shkruan për shqiptarët se: “Ata të gjithë janë të veshur dhe të armatosur me paratë e veta, ca burra zakonisht lakmitarë, të veshur në pëlhurë të pastër të bardhë, duke mbajtur pushkë tepër të gjata, të cilat i mbajnë mbi supe sikur të mos ndjenin peshën e tyre, me prijësin që ia jep një këndimi të ashpër, jo të pakëndshëm, dhe me të tjerët, që përbëjnë korin”

Në anglisht:
Then we have a single sentence taken from Marie Wortley-Montagu’s work, “Letters and Works”, in which she, after visiting Albania in 1817, writes about Albanians that: “They are all dressed and armed with money on their own, some men usually greedy, dressed in pure white cloth, carrying too long rifles, which they carry over their shoulders as if they did not feel their weight, with the leader giving them a harsh singing, not a unpleasant, and with the others, that make up the choir. ”
Below, in chronological order, we will present the work of Albanian and foreign authors who have mentioned in their works (published inside or outside Albania), the phenomenon of popular polyphony, as well as all those memories, visits and impressions of Albania. , together with oral folklore poetic creativity, a large part of which is related to polyphonic singing to this day. This interest originated and was related to the fact that “… medieval Albania had a view of a rugged mountainous country, of a typical area” shelter of relics “, where archaic features of material and spiritual culture and social organization were preserved” .
Burimi: Musical folklore, isopolyphony & monodia Gender: Music. Authors: Vasil S. Tole . Publishing house: “Uegen”. Year of publication 2007. Pages of the book 562. ISBN 978-99943-39-53-2